Du er her: Home By- og bygdeplaner Napasoq Institutioner og fritid

Greenlandic   Dansk
Sisimiut Maniitsoq Atammik Napasoq Infrastruktur Bygdens struktur Institutioner og fritid Tekniske anlæg Det åbne land omkring Napasoq Selvstyrets interesser Bestemmelser Kangaamiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Bestemmelser

Institutioner og fritid


En mulig befolkningsudvikling fra 91 indbyggere til 65 indbyggere i planperioden indikerer en udviklingstendens der ikke giver anledning til udlæg af areal til udvidelse og nyetablering af de offentlige servicetilbud i bygden.

Udviklingen lægger derimod op til en vurdering af om de eksisterende servicetilbud med fordel kan drives med en organisering der tager højde for, at der ikke er ret mange børn i førskolealderen – i skolealderen o.s.v.

Dagpleje / folkeskole

 Der er i dag 4 børn i dagpleje i Napasoq og 7 børn i folkeskolen.

Antallet af børn der skal benytte disse tilbud må forventes at falde væsentligt i planperioden

Ungdomstilbud

Antallet af unge må ligeledes forventes at falde væsentligt, ikke mindst i kraft af, at den generelle udvikling er, at størstedelen af de unge tager en ungdomsuddannelse i de store byer for at være klædt på til at indgå i det fremtidige arbejdsmarked.

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Der er i bygden etableret 4 ældreboliger Det forventes at antallet af ældre vil være stabilt og at behovet er dækket med den etablerede boliger.

Andet

Der er i kommuneplanen udlagt areal til en udvidelse af den eksisterende kirkegård. Der udlægges i kommuneplanen ikke areal til etablering af nye eller supplering af de offentlige servicetilbud. Eventuelle omlægninger forventes at kunne foregå indenfor de eksisterende arealudlæg.