Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-O2

Greenlandic   Dansk

957-O2 

Status Vedtaget 
Zone Landzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Nunaannaq (Det aabne land) 
Formål Områder, der friholdes 
Anvendelse specifik Naturområder 
Anvendelse Vildmark, naturområde, der henligger uden særlige beskyttelsesrestriktioner.
Områderne omfatter også Ramsarområde, Forvaltningsområder der strækker sig uden for de øvrige planlægningszoner. 
Bebyggelse Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt erhvervsmæssig bebyggelse eller
anlæg.

Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af
disse, ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse. 
Restrummelighed Der er ingen rummelighed for fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt anden bebyggelse eller
anlæg,

Der er en begrænset rummelighed for enkelte fangsthytter og overlevelseshytter 
Trafikbetjening og forsyning Der kan alene efter en planlægning med detaljerede bestemmelser etableres trafik- og forsyningsanlæg, med den konsekvens at områderne trækkes ud af vildmarksområderne. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.