Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-N1

Greenlandic   Dansk

957-N1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse Bygningsanlæg i forbindelse med Vandkraftværket. Tunneler, dæmninger m.v.)

Områdets overordnede anvendelse er udlagt til større tekniske anlæg, der ikke tager udgangspunkt i de
levende ressourcer, herunder vandkraftværker samt anden forsynings- og fremstillingsvirksomhed.
b) Der kan etableres helårsbolig, stationer, camps og lignende bebyggelse i tilknytning til områdets
virksomheder og anlæg.
c) Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse eller turisthytter i området.
d) Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så
længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg. 
Trafikbetjening og forsyning a) Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop i området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i området.
c) Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets
lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større
energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.