Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-M3

Greenlandic   Dansk

957-M3 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Områder udlagt til fåreholdersteder, land-, hav- og skovbrug, hundeøer m.v. 
Anvendelse a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i
tilknytning til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. og direkte tilknyttede arealer.
b) Der kan ikke etableres andre typer af erhverv end nævnt i litra a.
c) Der kan etableres helårsbolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed.
d) Der kan i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse samt fangsthytter og
overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
e) Der kan etableres tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til
en hytte, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Bebyggelse Bebyggelse og anlæg, jf. nr. 1a, skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte
eller anden bebyggelse.

Hytter skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte eller anden bebyggelse. 
Trafikbetjening og forsyning Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg til området.
b) Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse, anlæg og anden intensiv
arealanvendelse, jf. nr. 1a.
c) Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning med el, vand, varme og kloakering til områdets lokale
forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større
energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
d) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel
generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.