Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-M21

Greenlandic   Dansk

957-M21 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Områder udlagt til fåreholdersteder, land-, hav- og skovbrug, hundeøer m.v. 
Anvendelse specifik Andet landbrug 
Anvendelse Drivjagts område. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Der kan etableres indhegning - overnatningshytte og bygning til opbevaring af udstyr.
Byggeri må etableres i en etage og max højde på 4,5 m. for hytte og 6,5 m. for opbevaringshytte. 
Trafikbetjening og forsyning Adgangen forgår til fods og med helikopter eller ad kørespor med motoriserede køretøjer, som Snescooter, ATW eller bil. 
Særlige bestemmelser Det er en forudsætning at byggeriet opføres med bæredygtige løsninger. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.