Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-L5

Greenlandic   Dansk

957-L5 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Nunaannaq (Det aabne land) 
Formål Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse Området udlægges til etablering af et skiresort, med løjper - skihejs, hoteller, hyttebyer og centerfaciliteter 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand - men benyttes om vinteren til forskellige former for skisport. 
Bebyggelse Der kan alene etableres ny bebyggelse i området efter udarbejdelse af en detaljeret plan. 
Restrummelighed Området er ikke atget i brug 
Trafikbetjening og forsyning Der kan etableres anløbsbro til området.

Der kan anlægges veje, kørespor eller stier i tilknytning til bebyggelse og anlæg.

Der kan etableres tekniske anlæg til forsyning af el, vand, varme og kloakering til områdets lokale
forsyning.

Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større
energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel
generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.