Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-K58

Greenlandic   Dansk

957-K58 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Områder til hytter og sommerhuse m.v. 
Anvendelse Hytteby med fælleshus. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ny bebyggelse opføres med en indpasset arkitektur i en etager og max højde på 4,5 m. 
Restrummelighed Hytteby med max 40 sengepladser til gæster. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgang fra A-A. mellem Kangerlussuaq og punkt 660. 
Fredede og bevaringsværdige træk Byggeriet må ikke være synligt fra vej A-A. 
Særlige bestemmelser Det er en forudsætning at byggeriet opføres med bæredygtige løsninger. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.