Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 957-K42

Greenlandic   Dansk

957-K42 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Nunaannaq (Det aabne land) 
Formål Områder til hytter og sommerhuse m.v. 
Anvendelse Området er udlagt til hotel og hytteby i forbindelse med skisportcentret Appusivit 
Eksisterende forhold Området er omfattet af frilandsplan nr. 1 for Maniitsoq kommune, denne plan videreføres i kommuneplanen 
Bebyggelse Indenfor området kan etableres feriehytter og hotelbyggeri samt forskellige nødvendige servicebygninger og tekniske anlæg i forbindelse med skisportscentret. 
Trafikbetjening og forsyning Området er tilgængeligt med båd eller med helikopter.
Der er etableret vej fra havnen til skisportsområdet 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.