Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-E10

Greenlandic   Dansk

820-E10  Vandværk i Kangerlussuaq

Plantitel Vandværk i Kangerlussuaq 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Tekniske anlæg 
Områdets afgrænsning og opdeling Stk. 1. Delområdet er beliggende i den vestlige ende af vandsøen Lake Ferguson 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Anvendelse Stk. 1. Delområdet kan anvendes til etablering af vandbehandlingsanlæg m.v. 
Eksisterende forhold Stk. 1 Vandværket er etableret. 
Bebyggelse Stk. 1. Byggeri i området kan opføres med en højde på op til 8,5 m 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Delområdet trafikbetjenes ad Imegarfimmut. 
Klausulerede zoner Stk. 1. De klausulerede zoner omkring lufthavnen skal respekteres. 
Baggrund Kort resume 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Stk. 1. Delområdet er beliggende i forbindelse med vandsøen ved Kangerlussuaq og dermed indenfor vandspærrezonen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.