Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D8

Greenlandic   Dansk

820-D8 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Området udlægges til Friholdt område - kirkegård, eventuelt med tilknyttede funktioner. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. 
Bebyggelse I området kan der anlægges en indhegnet kirkegård på op til 30 x 30 m.
Der kan i tilknytning til kirkegården opføres mindre bygninger, som nødvendige for kirkegårdens drift, som er nødvendige for kirkegårdens drift. Sådanne bygninger skal indpasses i terræn og omgivelser, så de ikke virker skræmmende på området. 
Restrummelighed Rummeligheden vuderes at være tilstrækkelig. 
Særlige bestemmelser Det øvrige område omkring kirkegården skal henligge i så vidt mulig uberørt naturtilstand for at danne en passende ramme om kirkegården. Nødvendig naturpleje og bevarende reguleringer kan tillades.


Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.