Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D6

Greenlandic   Dansk

820-D6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Natur (friholdt for ekstensiv anvendelse) 
Anvendelse Området udlægges som friholdt område og må kun anvendes til færdsel og ophold med rekreative formål for øje. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og henligger for størstedelens vedkommende i naturtilstand. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Fredede og bevaringsværdige træk Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og henligge i naturtilstand for at bevare bygdens åbne karakter og skrænten ned mod forssilsletten (område D10). 
Klausulerede zoner Området er i det syd-østlige hjørne berørt af sikkerhedszonen omkring tankanlæggene. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.