Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D28

Greenlandic   Dansk

820-D28 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Natur (friholdt for ekstensiv anvendelse) 
Anvendelse Området udlægges som friholdt område og må kun anvendes til færdsel og ophold med et rekreativt formål for øje, samt til forskningsformål.
Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse af arealer kan forsætte som hidtil. 
Eksisterende forhold I området ligger en forskningsstation med 5 tilknyttede boliger og elværk, samt parabolantenneinstallationer m.m. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan kun ske i forbindelse med udbygning af forskningsanlæg og boliger i tilknytning hertil.
Ved anlæg af en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut vil vejen får tilslutning til det eksisterende vejnet i Kangerlussuaq gennem Kelly Ville-området. 
Restrummelighed Restrummeligheden er afhængig af type og anlæg. 
Særlige bestemmelser Grænsen for Lufthavnsvæsenets bestemmelser berører områdets sydøstlige afgrænsning. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.