Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D27

Greenlandic   Dansk

820-D27 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges som friholdt område og må kun anvendes til færdsel og ophold med rekreativt formål for øje.
Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse af arealer kan forsætte som hidtil. 
Eksisterende forhold I området er der omkring 20 hytter. 
Bebyggelse Ændringer af eksisterende bygninger, anlæg eller anvendelse må kun fortages efter kommunalbestyrelsens godkendelse.
Eventuelt nyt byggeri eller anlæg må kun etableres som led i rekreativt benyttelse.
Ny bebyggelse i form af fritliggende hytter kan opføres i 1 etage og maksimalt 40 kvm. pr. hytte. 
Restrummelighed Restrummeligheden vuderes at være 10-14 hytter. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges i området sydøstlige del ved afgrænsningen med område B1. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.