Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D23

Greenlandic   Dansk

820-D23 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse I området kan etableres et hotel med op til 100 sengepladser og et vist antal hytter som sommerhuse og fritidshytter.

Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse af arealerne kan forsætte som hidtil. 
Eksisterende forhold I området er der 3 tidligere bunkers, som benyttes som fritidshytter. I området østlige del er der 4 fritids- og turisthytter, og i områdets vestlige del er der 2 tankanlæg, som ikke er i brug. Ellers er området ubebygget og henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ændringer af eksisterende bygninger, anlæg eller anvendelse må kun fortages efter kommunalbestyrelens godkendelse.
Eventuelt nyt byggeri eller anlæg må kun etableres som led i rekreativ benyttelse.
Ny bebyggels i form af fritliggende hytter kan opføres i 1 etage om med maksimalt 40 kvm. pr. hytte.
Der kan efter udarbejdelse af lokalplan med detaljerede bestemmelser for området indpasses et mindre hotel, kursuscenter eller lignende i området. 
Restrummelighed Restrummeligheden vuderes at være 30-35 hytter, samt et hotel med ca. 100 sengepladser. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.