Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D21

Greenlandic   Dansk

820-D21 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til hotel. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget, og henligger i naturtilstand 
Bebyggelse Ny bebyggelse må max opføres i 2 etager.
Bebyggelse må ikke være synligt fra off. overordnet vej. 
Restrummelighed Hotellet må rumme 200 sengepladser. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgang fra Kangerlussuaq. 
Klausulerede zoner Indflyvningszoner omkring lufthavnen.

Placeringen er angivet i en hulning i fjeldryggen, så der forventes ikke at være problemer i forhold til sikkerhedszonerne omkring lufthavnen. 
Særlige bestemmelser Det er en forudsættning for byggeri at der indgår bæredygtighedselementer i byggeriet. Forsyning, afledning og etablering. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.