Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-D1

Greenlandic   Dansk

820-D1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Området udlægges til friholdt område og må kun anvendes til færdsel og ophold med rekreative formål for øje.
Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse af arealer kan forsætte som hidtil. 
Eksisterende forhold Området udgøres af bygdens vandressource, Tasersuatsiaq(Lake Ferguson), og af området inden fro spærrezonen for vandindvindingsområdet.
I området er der 5 bygninger. B-741 er råvandspumpehus for vandforsyningen. B-742 er "Roklubben", der tidligere har været anvendt som sommerresturant, og B-740 er et tilhørrende bådehus. B-763 og B-764 anvendes som depot/lager.
I området er desuden et antal fritidshytter, som har en allerede eksisterende arealtildeling. 
Bebyggelse Der kan ikke opføres flere bygninger i området - arealtildeling(lovliggørelse) udstedt af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur før overdragelsen af Kangerlussuaq til Sisimiut Kommune er retsgrundlaget for en bygnings lovlige placering i området.
Byggeri og anlæg, som er absolut nødvendige for vandforsyningens opretholdelse kan tillades opført. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur før overdragelsen af Kangerlussuaq til Sisimiut Kommune er retsgrundlaget for en lovlig placering i området. 
Klausulerede zoner Spærrezone for vandindvindingsområdet er en klausuleret zone. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges i en del af området. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.