Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-C3

Greenlandic   Dansk

820-C3 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til centerområde - turistindkvartering - åben/lav byggeri. 
Eksisterende forhold I området findes 7 bygninger og en netstation. B-39, B-41, B-42 og B-43 udgør "Old Camp", som anvendes til vandrehjem. B-40 anvendes som lager/garage, B-64 anvendes som lager og B-63 til beboelse. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i form af bygninger kan opføres som udflytningsbyggeri eller tilbygning i 1 etage til "Old Camp", eller som et selvstændigt byggeri i nogen afstand fra "Old Camp"
Ny bebyggelse i form af hytter skal placeres i klynger eller rækker, og kan opføres i 1 etage og maksimalt 40 kvm. pr. hytte. 
Restrummelighed Restrummeligheden vuderes at være 2-3 bygninger eller 15-20 hytter afhængig af bebyggelsesmønstret, funderingsforholdene m.v. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.