Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-C2

Greenlandic   Dansk

820-C2 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til centerområde med boliger,
liberale erhverv, butikker, offentlige servicefunktioner
samt fremstillingsvirksomhed, dampvarmeværk,
sports- og fritidsfaciliteter samt en midlertidig
anstalt for domfældte.
Der er i området endvidere mulighed for at etablere
hoteller, kulturelle institutioner som f.eks. bibliotek,
og uddannelsesrelaterede institutioner så som
efterskole, højskole og lignende anvendelsestyper.
Erhvervsvirksomhed og tekniske anlæg skal indpasses
så omgivelserne ikke generes unødigt. 
Eksisterende forhold Pr. 1. marts 2007 er der 38 bygninger i området –
anvendelsen er meget blandet. Området indeholder
bl.a. kirke, service center, daginstitution, skole og
fritidsklub, forsamlingshus, hoteller, bodega og
restaurant, vaskeri, svømmehal, gymnastikhal og
bowlinghal, slagteri, tennisbane og fodboldbane,
foruden boligblokke i 2 og 3 etager (nogle med
blandet erhverv og beboelse, andre anvendes til
depot eller lagerformål), lagerbygninger samt enkelte
enfamiliehuse
Restrummeligheden vurderes pr. 1. marts 2007 at
være 8-12 bygninger afhængig af art og omfang. 
Bebyggelse Ny bebyggelse opføres i form af bolig- og erhvervsbygninger,
tilpasset de umiddelbart omgivende
bygningers anvendelse og karakter, herunder
etageantal og bygningshøjde.
Ny bebyggelse skal placeres i de anviste byggezoner,
jf. Kommuneplan tillæg nr. 31, Kortbilag 1. 
Restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning Ved arealtildeling til byggeri er der tilslutningspligt
til vand og kloak ved anvist tilslutningsbrønd, såfremt
hovedforsyningsledninger er fremført til området.

Der er tilslutningspligt til offentlig elforsyning. 
Særlige bestemmelser Statens Luftfartsvæsens bestemmelser BL 11-41
skal følges.

Aktivitetspladsen, med tennisbaner, fodboldbane
mv. skal friholdes for byggeri. Undtaget herfra er
bebyggelse, der knytter sig direkte til aktivitetspladsens
drift. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.