Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-B7

Greenlandic   Dansk

820-B7 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhverv med særlige beliggenhedskrav (særlige områder) 
Anvendelse Området udlægges til erhverv til benyttelse i forbindelse med et cargocenter i tilknytning til lufthavnen. 
Eksisterende forhold Området henligger som naturområde/randområde til lufthavnen, med nogle få transformatorbygninger som benyttes til lagerformål 
Bebyggelse Ny bebyggelse til cargocenter kan opføres med en højde på indtil 10 m. 
Restrummelighed Området er ca. 280.000 kvm og der kan opføres ca. 14.000 kvm bygningsareal. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgang skal etableres fra Narsarviaq 
Klausulerede zoner Lufthavnsvæsenets krav skal overholdes ved etablering af anlæg i området. 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.