820-B4 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Området udlægges til erhvervsområde - Ikke-forurenende virksomhed - Lufthavns-relaterede erhverv, servicevirksomhed , mindre entreprenørvirksomhed, samt lagerformål m.v. 
Eksisterende forhold Området indeholder omkring 11 bygninger. Heraf udgør B-421 Museet og B-425 beboelseshus for Luftgruppe V-RDAF. Øvrige bygninger anvendes til erhvervsformål, lagerformål eller anvendes ikke. 
Bebyggelse Ny bebygggelse kan ske i from af erhvervsbygninger i 1-2 etager.
Byggeri må ikke gives større højde end 8,5 m. 
Restrummelighed Restrummeligheden vuderes at være 8-10 erhvervsbygninger. 
Trafikbetjening og forsyning Byggeri med servicefaciliteter har tilslutningspligt til el, vand og kloak. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.