Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-A9

Greenlandic   Dansk

820-A9 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området kan anvendes til boligbebyggelse tæt lav og etageboliger, samt i den nordlige del kontorer 
Eksisterende forhold Området har hidtil været udlagt til erhvervsformål og der ligger i området 2 lagerbygninger. 
Bebyggelse Bebyggelsen kan opføres i 2½ etage eller 11 m i højden for tæt lav dog 1½ eller 2 etager og 8,5 m. 
Restrummelighed Området er ikke udnyttet i dag. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgangen fra Balchers Avenue, Qeqqa og Leclair-ip Aqq.
Området skal tilsluttes el, kloak og vand. 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.