Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-A6

Greenlandic   Dansk

820-A6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til beboelse - åben/lav beboelse. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan ske i form af fritliggende boliger i 1-1½ etage, og/eller i form af rækkehuse med højst 3 boligenheder i 1-1½ etage. 
Restrummelighed Rummeligheden vurderes at være ca. 60 boligenheder, afhængig af valgt bebyggelsesplan og funderingforholdene m.v. 
Trafikbetjening og forsyning Ved arealtildeling til byggeri er der tilslutningspligt til vand og kloak ved anvist tilslutningsbrønd, såfremt hovedforsyningsledninger er fremført i området.

Der er tilslutningspligt til offentlig elforsyning. 
Udbygningsrækkefølge Området skal byggemodnes, før det tages i anvendelse. byggemodningen kan foretages etapeopdelt.
I følge rækkefølgeplanen kan området tages i anvendelse som det tredie nye boligområde. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.