Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-A4

Greenlandic   Dansk

820-A4 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Området udlægges til beboelse - åben/lav beboelse. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan ske i form af fritliggende boliger i 1-2 etager, og /eller i form af rækkehuse med højst 3 boligenheder i 1-2 etager.
Byggeri må ikke gives en større højde end 8,5 m. 
Restrummelighed Rummeligheden vuderes at være 20 -40 boligenheder, afhængig af valgt bebyggelsesplan og funderingsforholdene m.v.
Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Der er tilslutningspligt til el,vand og kloak ved anvist tilslutningsbrønd. 
Udbygningsrækkefølge Byggemodningen kan foretages etapeopdelt.
I følge rækkefølgeplanen kan området tages i anvendelse som det første nye boligområde. 
Særlige bestemmelser Lufthavnsvæsenets bestemmelser skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.