Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-A2

Greenlandic   Dansk

820-A2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til beboelse - tæt/høj beboelse og åben lav/lav beboelse.

Eksisterende erhvervsvirksomhed, tekniske anlæg m.v skal indpasses så omgivelserne ikke generes unødvendigt. 
Eksisterende forhold Pr. 1. maj 2008 er der 17 bygninger i en eller flere etager i området. 
Bebyggelse Ny bebyggelse skal primært placeres i de anviste byggefelter og byggezoner Jf. Kommuneplan tillæg 36, kortbilag 1. 
Restrummelighed Restrummeligheden vuderes pr. 1 maj 2008 at være 13-19 bygninger afhængig af art og omfang. 
Trafikbetjening og forsyning Ved arealtildeling til byggeri er der tilslutningspligt til vand og kloak ved anvist tilslutningsbrønd, såfremt hovedforsyningsledninger er fremført i området.

Der er tilslutningspligt til offentlig elforsyning . 
Særlige bestemmelser Hindringsfri planer / flader må ikke gennembrydes, jf. " Hindringsbegrænsede flader og indflyvningsflader, 16. januar 2007". (Mittarfeqarfiit/GLV, KLSQ Flyvepladshåndbog), jf. Figur 1.
Lufthavnsvæsenets bestemmelser BL 11-40 skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.