Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 820-A1

Greenlandic   Dansk

820-A1  Boligområde i Kangerlussuaq

Plantitel Boligområde i Kangerlussuaq 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Kangerlussuaq 
Formål Boligområde 
Områdets afgrænsning og opdeling Området er beliggende i den sydlige del af Kangerlussuaq 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Stk. 1 Området udlægges til beboelse- åben/lav beboelse og med mulighed for indretning af beboelse og kontor i det tidligere basehospital. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Pr. februar 2005 indeholder området i den vestlige ende B-351 (tidligere basehospital) samt en net-station, og i den østlige ende 4 enfamiliehuse. 
Bebyggelse Stk. 1. Ny bebyggelse kan ske i form af enfamiliehuse i 1 etage. Bebyggelsen skal placeres i anviste byggefelter, jf. bebyggelsesplanen skitseret på kortudsnittet, kommmuneplan tillæg nr. 24.

Stk. 1. Ved arealtildeling til byggeri i bebyggelsesplanen
er der tilslutningspligt til vand og
kloak ved anvist tilslutningsbrønd, såfremt
hovedforsyningsledninger er fremført til
området. 
Restrummelighed Stk. 1. Restrummeligheden vurderes pr. februar 2005 at være 10 boligenheder. Tallet er vejledende, da underingsforholdene i store dele af området ikke er gode.
Restrummeligheden er placeret i byggefelterne 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, og 14 som vist på bebyggelsesplanen skitseret på tillæggets tilhørende kortbilag.

Stk. 2. Skræntområderne i området syd for bebyggelsesplanens øst-vestlige linie og syd for B-351 kan ikke bebygges på grund af aktiv erosion.

Stk. 3. Der forventes at kunne etableres ca. 12 stk. 1 værelses boliger i det tidligere hospital. og måske yderligere 3 - 4 parcelhuse. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Bebyggelsen skal trafikbetjenes fra Myer IPP. Aqq.

Stk. 2.Der er tilslutningspligt til offentlig elforsyning, vand og kloak, ligesom bebyggelse skal tilsluttes den fælles dagrenovation. 
Særlige bestemmelser Statens Luftfartsvæsens bestemmelser BL
11-41 skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.