Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 803-B1

Greenlandic   Dansk

803-B1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sarfannguit 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Området udlægges til erhvervsformål - Havn, butik, indhandling og vandværk. 
Eksisterende forhold Området indeholder bebyggelse til erhvervsformål. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager og ikke højere end 13 m. 
Restrummelighed Området er betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes el og vand forsyning.

Husstande er pligtige til at være tilmeldt dag- og natrenovation.

Trafikken kan forgå via stier og kørespor. 
Fredede og bevaringsværdige træk Området indeholder en bevaringsværdig bygning (B-90) 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.