Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 801-D2

Greenlandic   Dansk

801-D2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Itilleq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området er udlagt til kirkegård 
Eksisterende forhold Området er taget i anvendelse til formålet 
Bebyggelse Der kan alene opføres bebyggelse som skal anvendes i forbindelse med kirkegårdens drift.
Bebyggelse skal tilpasses omgivelserne 
Trafikbetjening og forsyning Adgangen til området foregår ad kørespor og stier.
Ny bebyggelse skal tilsluttes el og vandforsyning. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.