Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D19

Greenlandic   Dansk

800-D19  Bynært aktivitetsområde

Plantitel Bynært aktivitetsområde 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Områdets afgrænsning og opdeling Stk. 1. Delområdet omfatter arealer langs den sydlige bred af Spejdersøen, den eksisterende skibakke, og de bynære dele af fjeldområdet umiddelbart øst for byen. 
Anvendelse specifik Større idrætsanlæg (boldbaner mm) 
Anvendelse Stk. 1. Delområdet kan anvendes til fritidsformål, som for eksempel, skibakke og langrendsstadion, fjeldklatring, teltlejrplads og evt skaterområde.

Stk. 2. I delområdet kan endvidere placeres overnatningshytter med henblik på udlejning, ishotel m.v.

Stk. 3. I delområdet vil der kunne opføres bygninger til fritidsformål som for eksempel ungdomsklub og overdæknings af aktivitetsarealer. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i dag som naturområde, men er til dels præget af fritidsaktiviteter. 
Bebyggelse Stk. 1. Bebyggelse vil kunne opføres med en højde på indtil 10 m. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Vejadgangen til området skal placeres på sydsiden af Spejdersøen. 
Baggrund Kort resume 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Stk. 1. Delområdet er i dag en del af det store delområde 800_D5 som strækker sig fra spejdersøen til Amerloq. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.