Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-F1

Greenlandic   Dansk

800-F1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Infrastrukturanlæg 
Anvendelse specifik Lufthavne / heliports 
Anvendelse Området udlægges som helhed som anvendelsesområde for Sisimiut Lufthavn med tilhørende landingsbane, lysanlæg, radiofyr, forplads, standseplads, terminal, adgangsvej, garage, hangarer samt cafeteria, hotel, butikker og anden af lufthavnsvæsenet godkendte erhvervsbebyggelse med tilknytning til lufthavnen. 
Eksisterende forhold Området er ca. 163 ha og indeholder Sisimiut lufthavn 
Bebyggelse Byggeri må ikke udføres med en byggehøjde, der overskrider Grønlands Lufthavnsvæsens højdeplaner. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af Lufthavnsvej. Forsyning af el, vand og tele. 
Klausulerede zoner De med lufthavnen forbundne klausulerede zoner, herunder referencepunkt, sikkerhedszone, overgangsområde, indflyvningsområder, horisontalplan og konisk flade, vil blive indarbejdet i et efterfølgende kommuneplantilæg, herunder zonernes berøring med øvrige områder i byen. Desuden indarbejdes den endelige baneplacering. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.