Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-E6

Greenlandic   Dansk

800-E6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til teknisk anlæg / sprængstofmagasin. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Bebyggelse må kun opføres i én etage, og ikke
gives en større højde end 10 m. 
Restrummelighed Området er 3 ha stort og kan rumme ét sprængstofmagasin. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra eksisterende grusvej beliggende
i forlængelse af Aqqusinersuaq.
Der kan etableres ny adgangsvej fra eksisterende
grusvej til et evt. sprængstofmagasin. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszonen til sprængstofmagasinet er fastsat for maksimal opbevaring af 10 tons eksplosive stoffer og genstand i sprængstofmagasinet. Sikkerhedszonen forløber 480 m fra sprængstofmagasinet. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.