Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-E5

Greenlandic   Dansk

800-E5 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til øvelsesområde for Bygge og anlægsskolen og Råstofskolen, med etablering af bl.a. stenbrud med både overfladesprængning og tunnelsprængning

Der kan etableres et mindre havneanlæg i områdets sydøstlige del ud mod Amerloq 
Eksisterende forhold Området benyttes til stenbrud og asfaltfabrik. Disse aktiviteter foregår nu i område E4 
Bebyggelse Ny bebyggelse må kun opføres i 2 etager og ikke gives større højde end 8,5 m. Der må ikke opføres bygninger til beboelse. 
Restrummelighed Området er 66 ha stort, og er tiltænkt af skulle rumme alle former for forurendende aktiviteter.

Når stenbruddet og lossepladsen på et tidspunkt har udtjent sin funktion, er det hensigten at reducere arealudlæggene og retunere dem til friholdte områder. 
Trafikbetjening og forsyning Vejbetjeningen skal foregå ad Eqqaavimmut Aqq.

Ny opførelse af servicebygninger skal tilsluttet forsyning med, vand, samt tilslutning til kloak eller kloaktank. 
Fredede og bevaringsværdige træk Det skal sikres at aktiviteterne i midest mulig omfang skjules for indblik fra søsiden 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.