Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-E4

Greenlandic   Dansk

800-E4 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Affaldsanlæg 
Anvendelse Området udlægges til tekniske anlæg- renovations samt lagervirksomhed.

Ny bebyggelse eller anlæg skal anvendes i forbindelse med renovationsformål eller i forbindelse med entreprenør- og transportvirksomhed.

Der er i området skabt mulighed for at flytte affaldsforbrændingsanlægget mod syd og etablering af et evt. nyt asfaltværk i samme område. 
Eksisterende forhold I den sydlige del af området ligger lossepladsen, natrenovationanstalten og skrotpladsen. 
Bebyggelse Ved placering af byggeri og anlæg skal sikres , at unødvendige gener for beboerne i naboområderne undgås. Bebyggelse må ikke gives en større højde end 12 meter, med mindre anvendelsen eller terrænforholdene taler herfor. 
Restrummelighed Området er 12 ha stort. Området kan rumme etableringen af et affaldsbehandlingsanlæg, og affaldsforbrændingsanlæg samt asfaltværk 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Eqqaavimmut Aqqut. Det skal være muligt at etablere vejforbindelse til rammeområdet E5 ved forlængelse af Eqqaavimmut Aqqut. Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ve etablering af servicebygninger. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.