Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-E10

Greenlandic   Dansk

800-E10 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse området udlægges til grusgrav. 
Eksisterende forhold Området består af et tykt lag af løs gletsjer-aflejringer, hvorfor det er nemt at udvinde.

Anvendelsen af området blev påbegyndt 1974, længere mod øst. Med udtømningen af disse arealers Materialebeholdning er området med tiden blevet udvidet med vest, hvorfor det i stor udstrækning har mistet sin naturlige karakter. 
Restrummelighed Området er ca. 3,9 ha stort. Grusmængden i feltet vil være tilstrækkeligt til at dække byens behov inden for planperioden. 
Trafikbetjening og forsyning Grusgraven betjenes af en grusvej på ca. 2,5 km, efterfulgt af et kørespor på ca. 1 km. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.