Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-E1

Greenlandic   Dansk

800-E1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Anvendelse Området udlægges til tekniske anlæg - tankanlæg. 
Eksisterende forhold Der er opført tanke til olie- og benzinprodukter samt ilandtagnings-, udleveringsfaciliteter og personalebygninger. 
Bebyggelse Der må opføres bebyggelse og benyttes tankanlæg og ledningsanlæg under forudsætning af, at de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Envidere skal der ved områdets benyttelse tages forholdsregler mod forurening af selve området samt tilstødende arealer og vådområder. 
Restrummelighed Området er 4,6 ha stort, og vil kunne rumme en udvidelse af tankanlægget. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Jooruaqqap Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Omkring produkttankene skal respekteres en sikkerhedszone på 50 m og en afstand på 200 m til bygninger med oplag af andre brandfarlige produkter og bygninger med brandfarlig produktion. 
Særlige bestemmelser Kystlinien mod Paaraarsuk må ikke reguleres, med mindre det sker i overensstemmelse med en plan for udbygning af stiforbindelser o.lign 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.