Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D8

Greenlandic   Dansk

800-D8 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Området udlægges til park og rekreativt område samt Nationaldagsplads. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstad og er ca. 5,6 ha stort. Indenfor området ligger en stor sø, der forsat skal ligge der. Søens østlige kystlinie kan reguleres ved byggemodning og etablering af sti. Søens kystlinie i øvriget må ikke reguleres. Derudover ligger Sisimiuts Nationaldags-plads inden for området, og området skal forsat anvendes som sådan. 
Bebyggelse Der kan kun i begrænset omfang opføres byggeri indenfor området og kun som led i rekreativ benyttelse. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af en fordelingsvej, der er tilsluttet dels Lufthavnsvejen, dels den overordnede fordelingsvej på Akia. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.