Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D6

Greenlandic   Dansk

800-D6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Området udlægges til kirkegårdsområde med tilhørende adgangsveje, parkeringsfaciliteter og rekreativt område. 
Bebyggelse Der kan opføres bebyggelse i tilknytning til kirkegårdens drift i form af servicebygninger. 
Restrummelighed Området optager ca. 37000 kvm. Der skal være mulighed for udvidelse af kirkegården. 
Trafikbetjening og forsyning Der skal sikres adgang til kirkegården for rustvogn, begravelsesfølger og besøgende. 
Fredede og bevaringsværdige træk Områdets landskabelige træk og åbne karakter skal bevares sammen med udsigten fra Aqqusinersuaq ud over dele af byen, kirkegården, Kangerluarsunnguaq og Akia. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.