Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D5

Greenlandic   Dansk

800-D5 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til vintersport- og fritidsaktiviteter. 
Eksisterende forhold I området, der stort set henligger i naturtillstand, findes et skistation med langrendsløjpeområde samt en ski- og kælkebakke.
Der til kommer et antal klubhuse og andre bygninger med forbindelse til aktiviteterne i området. Området er ca. 33 ha. stort. 
Bebyggelse Nyt byggeri eller nye anlæg må kun etableres som led i en rekreativ udnyttelse af området, tilknyttet vintersports- og fritidsaktiviteterne. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes ad Karl Sivertsenip Aqq, fra Fahlip Aqq. og Jaakunnguup Aqq. samt ad hundeslæde- og snescootersporet om vinteren. Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak til klubhuse og servicebygninger. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.