Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D2

Greenlandic   Dansk

800-D2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Større idrætsanlæg (boldbaner mm) 
Anvendelse Arealet udlægges til skisportsaktiviteter med mulighed for servicebygninger, hotel/hytter, cafetera og lift.
Herudover kan der etableres moskusokse farm i området 
Eksisterende forhold I området findes der skisportscenter der omfatter en skilift der er 478 m. lang og tilhørende faciliteter bestående af: 8 bygninger og 2 20" containere der beslaglægger ca. 180 kvm. 
Bebyggelse Enhver ændring af eksisterende bygninger, anlæg eller anvendelse må kun fortages efter kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Restrummelighed I området kan etableres 6 løjper med i alt ca. 12 km. piste. 
Trafikbetjening og forsyning Vejadgang via forlængelse af Aqqusinersuaq. 
Særlige bestemmelser Etablering af en moskusoksefarm vil kræve at afløbsvand fra området ikke tillades vandsøen eller at der findes en anden miljømæssig forsvarlig løsning. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.