Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D17

Greenlandic   Dansk

800-D17 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Aappilattoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Området kan anvendes til grønt område park til ophold og til fritidsaktiviteter de størrelsesmæssigt kan indpasses i området. 
Eksisterende forhold Området henligger i dag stort set ubenyttet og gennemskåret af vejen Glahnip Aqq.
I det ene hjørne ligge stadig nogle af de gamle GTO bygninger. 
Bebyggelse Der kan opføres bebyggelse og anlæg der understøtter aktiviteterne i det grønne område. 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.