Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-D1

Greenlandic   Dansk

800-D1 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Natur (friholdt for ekstensiv anvendelse) 
Anvendelse Arealerne udlægges som friholdte områder og må kun anvendes til færdsel og ophold med rekreative formål for øje.
Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse kan forsætte som hidtil. 
Eksisterende forhold Indenfor det egenlige byområde og i byzonen som helhed, henligger store arealer i naturtilstand med enkelte bygninger eller anlæg - så som telemaster, vandindvindingsanlæg og lignende. Området er ca. 95 kkm stort. 
Bebyggelse Enhver ændring af eksisterende bygninger, anlæg eller anvendelse må kun foretages efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Eventuel ny byggeri eller anlæg må kun etableres som led i rekreative benyttelse.

Overnævnte begrænsninger/forbehold kan ikke hindre gennemførelsen af kommuneplanens projekter for etablering af nye veje, ledningsanlæg, tekniske instalationer m.m.

Det skal tilstræbes, at nye ledningsanlæg fremføres nedgravet og langs veje.

Eventuelle tiltag som rækker ud over det her anførte, kan kun finde sted på baggrund af et tillæg til kommuneplanen samt lokalplan. 
Fredede og bevaringsværdige træk De friholdte områders landskabelige og rekreative værdier er meget følsomme overfor den menneskelige påvirkning og skal derfor søges bevaret.

Kommunalbestyrelsen skal derfor overfor enhver anvendelse i de friholdte områder træffe forholdsregler for at undgå nedslidning af vegetationen og forurening af omgivelserne m.v. 
Klausulerede zoner Klausulerede zoner skal respekteres. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.