Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C9

Greenlandic   Dansk

800-C9  Centerområde til offentlige funktioner.

Plantitel Centerområde til offentlige funktioner. 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål hal - skole - administrationsbygninger - institutioner. 
Eksisterende forhold Bebyggelsen består af det gamle bevaringsværdige forsamlingshus, hallen, skole 1, bibliotek, de kommunale administrationsbygniger, samt flere kollegiebygninger, et børnehjem, en børnehave samt og et fritidshjem. 
Bebyggelse Ny bebyggelse må opføres i op til 3 etager og skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. 
Restrummelighed Området er 5,4 ha stort og kun kunne udbygges ved at eksisterende bebyggelse inddrages. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Karl Sivertsenip Aqq. ad Fahlip Aqq., Makkorsip Aqq. og Guutaap Aqq.

Al nyopført bebyggelse i området skal tilsluttes el, vand, kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Det gamle forsamlingshus B 168 beliggende vest for hallen er udpeget som bevaringsværdig. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.