Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C8

Greenlandic   Dansk

800-C8 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål - offentlige
institutioner som undervisning,
daginstitutioner, fritidshjem, fritidsaktiviteter
og kulturelle formål. 
Eksisterende forhold Selve svømmebassinet og omklædningsfaciliteter er opført i 1993 nord-vest for skolebygningen.
MInihallen er opført i 1994 og fritidshjemmet
er opført.
Indenfor området ligger ligeledes en fodbold-
og basketbane samt en legeplads. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal opføres, så
det tilpasses områdets karaker.
Ny bebyggelse må højst opføres i tre etager.
Den oprindelige/eksisterende farve på skolebygningens
facader må ikke ændres. 
Restrummelighed Området er 6,9 ha stort og vil kunne rumme
et kulturhus, en daginstitution og en evt.
udvidelse af Skole 2. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes fra Paamaap
Kuua, Karl Sivertsenip Aqquserna og Aqqusinersuaq.
Der anlægges en ny vejforbindelse gennem
området, der forbinder Karl Sivertsenip
Aqquserna og Aqqusinersuaq som vist på
Kortbilag 1. Den nye vejforbindelse etableres
for at skabe en nord-sydgående vejforbindelse
gennem Sisimiut.
Forsynig af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.