Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C7

Greenlandic   Dansk

800-C7 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål- uddannelsesinstitutioner. 
Eksisterende forhold Ud over Knud Rasmussen Højskolen og Kvindeskolen er der opført to lærerboliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i indtil 3 etager, men må ikke gives større højde så bygningen derved overstiger kipkoten på B-47.
Ny bebyggelse skal i udformning og materialevalg tilpasses de eksisterende bygninger. 
Restrummelighed Området er 2,6 ha stort og vil kunne rumme eventuelle mindre udvidelse af de to skoler. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq. Forsyning af el, vend og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner en mindre del af området er omfattet af spærregrænse S 6 - heliportens indflyvningszone. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.