Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C6

Greenlandic   Dansk

800-C6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål - -hotel- og restaurationsvirksomhed samt butiksformål med fokus på pladskrævende varegrupper som møbler, byggemarked og lignende.
Der kan etableres boliger i det omfang det er foreneligt med erhvervene i området. 
Eksisterende forhold Området er i udgangspunktet fuldt udbygget med hotel og erhvervsvirksomheder. 
Bebyggelse Hotellet må maksimalt opføres i 4 etager. Restauranten må maksimalt opføres i 1 etage.

Boligbebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Bebyggelse til butiksformål vil kræve ændring af eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området er 3,3 ha stort og vil kunne rumme en udvidelse af både hotel og restaurant samt 1 enfamiliebolig.

Ved inddragelse af eksisterende bebyggelse vil der være plads til flere butikker til pladskrævende formål. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqq. og Ittukasiup. Der må ikke etablereres yderligerere vejtilslutninger til Aqqusinersuaq.

Parkering til hotellet skal forgå på hotellets parkeringspladser på Piitarsuup Aqq. Parkering til restauranten skal forgå på parkerings- og vendeplads nordvest for B-600

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.