Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C4

Greenlandic   Dansk

800-C4 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål - sygehus samt til boligformål - åben lav boligbebyggelse og etage boliger 
Eksisterende forhold Godt halvdelsen af området er forbeholdt sygehuset med eventuelt udvidelsesmulighed, mens der på det resterende areal mod øst er opført fem enfamiliehuse. 
Bebyggelse Ny bebyggelse til boligformål må højst opføres i 5 etager med udnyttet tagetage, mens ny bebyggelse til sygehuset højst må opføres i to etager og ikke gives en større højde end 8,5 m. Etagebyggeri må opføres i en højde af max. 19 m.

Der må ikke opføres boliger vest for Dorthe Lennertip Aqq. 
Restrummelighed Området er 2,6 ha stort og vil rigeligt kunne rumme en udvidelse af sygehuset.
I den østlige del vil der kunne indpasses yderligere en enkelt etageejendom i form af et 5 etages punkthus 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq ad Deichmannip Aqq. og Dorthe Lennertip Aqq. til sygehuset samt ad et kørespor til de fem enfamiliehuse. Der må ikke etableres flere vejtilslutninger til Aqqusinersuaq.
Forsyning af el, Vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.