800-C22 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til Anstalt for domsfældte - Åben anstalt.
Af hensyn til de omkringliggende rekreativee områder og de mange fortidsminder (herunder specielt grave) må der ikke etableres hundehold i området. 
Eksisterende forhold Pr. decenber 2005 indeholder området i den vestlige del to stk. et-etage barakbygninger, B-1537 og B-1538, og en til bygningerne tilhørende privatdrevet generator og transformatorstation. Arealet udgør ca. 2,4 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager med ufnyttet tagetage ("2½ etage"). Bygninger må ikke gives større højde end 9,5 m. 
Restrummelighed Der må maksimalt opføres 1500 kvm. etageareal i området. Restrummeligheden vuderes pr. december 2005 at være ca. 800 kvm. etageareal.

Restrummeligheden er placeret i områdets vestlige del, nær den eksisterende bebyggelse, jf. kommuneplan tillæg 26, kortbilag. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af Asummiunut.

Ny bebyggelse tilsluttes offentlig elforsyning, offentlig vandforsyning og offentlig kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor.

I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt med kloaktilslutning, kan der fra Kommu-nalbestyrelsens side stilles krav om etable-ring af tank til opsamling af gråt og sort spildevand eller at der etableres anden spil-de¬vandsbehand¬ling i henhold til de til en-hver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. 
Klausulerede zoner Statens Luftfartsvæsen bestemmelser i BL 3-1, bl.a. vedrørende hindringsfri flader skal følges. ingen genstande, bygningsdele, master eller lignende må gennembryde et horisontalt plan gennem kote 50. Statens Luftfartsvæsen anvisninger i øvrigt vedrørende f.eks belysning m.v. skal følges. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.