Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C21

Greenlandic   Dansk

800-C21  Område til fælles formål på Akia.

Plantitel Område til fælles formål på Akia. 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qaasuitsup Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Områdets afgrænsning og opdeling Stk. 1.Området er beliggende midt i Akia bebyggelsen ud mod en lille vig ved Kangerluarsunnguaq (Ulkebugten) 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til centerformål. og der kan indenfor området etableres en dagligvarebutik til områdets forsyning, en daginstitution, en ungdomsklub, en minihal og evt. en småbøørnsskole. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Stk. 1. Bebyggelse i området kan opføres i maksimalt 2 etager og for en minihal en højde på max. 12 m. 
Restrummelighed Stk. 1. Der forventes maksimalt opført 15.000 kvm. 
Trafikbetjening og forsyning Stk.1. Området skal vejforsynes ad den overordnede fordelingsvej der har forbindelse til lufthavnsvejen.

Stk. 2. Bebyggelse skal tilsluttes, el, vand, tele, samt kloakforsyning og fælles dagrenovationssystem 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og ingen bygning eller bygningsdel, må opføres med en større højde end kote 55,5. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.