Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C2

Greenlandic   Dansk

800-C2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området som helhed udlægges til fælles formål som offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed og boliger. 
Eksisterende forhold Området som omfatter det egentlige bycenter, udgøres af:
- Byens handelsmæssige center med butikker og bank.
Enfamiliehuse og anden form for boliger 
Bebyggelse Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager med udnyttet tagetage.

Fundamentet må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundaments mindstehøjde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn. 
Restrummelighed Det samlede område C2 er ca 10 ha stort. 
Trafikbetjening og forsyning I forbindelse med nybyggeri skal tilkørsels- og parkeringsforholdene reguleres.

I overensstemmesle med den overordnede vejstruktur skal det være muligt at trafiksanere Aqqusinersuaq, herunder udlægge fortov langs begge sider af vejstrækningen.

Ane Sofiap Aqq. Udlægges som handelsstrøg/sivegade og hele centerområdet forbindes rumligt og visuelt med etablering af en sammenhængende belægningsflade.

Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Det gamle sygehus B-17 fra 1907,

B-265, B-276 og B-426 er udpeget som bevaringsværdige bygninger og må ikke ændres unden kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.