Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C16

Greenlandic   Dansk

800-C16  Område til fælles formål på Akia.

Plantitel Område til fælles formål på Akia. 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Grønne områder (anlæg, park og pladser) 
Anvendelse Stk. 1. Området udlægges til fælles formål som offentligt formål som institutioner, skole m.v. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger som naturområde 
Bebyggelse Stk. 1. Ingen særlige bestemmelser. 
Restrummelighed Stk. 1. Området er 1,1 ha stort. Der kan opføres højst
3000 m2 bruttoetageareal inden for området. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej, der er
tilsluttet den overordnede fordelingsvej på Akia. Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ved ny bebyggelse. 
Klausulerede zoner Stk. 1. Området er omfattet af den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m omkring Sisimiut Lufthavn og området vil ikke kunne tages i brug til boligbebyggelse med mindre der foreligger en dispensation til bebyggelse fra GrønlandsLuftfartsVæsen (GLV). Byggemulighederne i området ligger ca. i kote 50.en. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.