Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 800-C15

Greenlandic   Dansk

800-C15  Blandet centerområde til butikker og offentlige formål

Plantitel Blandet centerområde til butikker og offentlige formål 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Sisimiut 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til fælles formål – centerformål
og offentligt formål. 
Eksisterende forhold Området ligger placeret i den vestligste del af det
nye byområde ud mod den naturlige havn, der
ligger lige vest for broen. Området er derfor meget
synligt fra den eksisterende by syd for Kangerluarsunnguaq. 
Bebyggelse Bebyggelse må højst opføres i fire etager og ikke
gives en større højde end 15 m. Bebyggelse i området
vil være meget synlig fra den eksisterende by
syd for Kangerluarsunnguaq, og derfor vil der i
forbindelse med en fremtidig lokalplanlægning af
området blive stillet krav til den nye bebyggelses
ydre fremtræden. 
Restrummelighed Området er 3,8 ha stort og skal udgøre en del af
den nye bydel på Akias bycenter.
Der kan opføres højst 10.000 m2 bruttoetageareal
inden for området, heraf højst 2000 kvm til butiksformål
De øvrige arealer indenfor området kan benyttes til offentlige funktioner som daginstitutioner, ældreboliger o.lign. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes af en fordelingsvej, der er
tilsluttet Lufthavnsvejen. Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ved ny bebyggelse. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.